ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวีรยา พิชัยศิริ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบุณยานุช แสงชัย
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภฤศภร เติบโต
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงดลยา เลื่อนลับ
ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศรารัตน์ ดุลยพิทักษ์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายรกิจกรรม
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศรันพร รอดไสว
ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญญธร ทองสาย
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ป.6/2