คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกันต์ จักรชัย
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐพัชร์ พรหมอินทร์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกรณัฏฐ์ ก้องกิตติวณิชย์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัลยรัตน์ เต็มเจริญทรัพย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปิ่นหทัย สิริสวัสดิวัฒน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนิศารัตน์ นาวาอนุรักษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.5/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพาขวัญ ดำทองสุก
ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
ระดับชั้น : ป.5/3