ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวริษา สุบงกฎ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทิชานันท์ สมขาว
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญ์วรา เชยประเสริฐ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปุญญานุช ชื่นชนม์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศุภกร มาละวรรณโณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงแจสซมิน ฮอล์แลนด์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปารยะ แจ่มแสง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด
ระดับชั้น : ป.6/4