ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเบญญาภา วิทยาบำรุง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิรภัทร เมฆไพบูลย์วัฒนา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงงวรางคณา กลางสูงเนิน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพนิตนุช ภูงาม
ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบุณณดา ภัทราวิชญ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงแพรวา มะมิง
ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธนารีย์ ตรีวิเศษ
ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
ระดับชั้น : ป.6/1