หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน

นางสาวสุธนา สิริธนดีพันธ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวฐิมารัตน์ กวยทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวดวงพร ปัญจมากร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวมุทิตา แคไธสง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสาวชุติมา บุญฤดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน