ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษ

นายวิรัตน์ พุ่มศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ/ครูพิเศษภาษาไทย

นางปฐมพร พิมพ์สอ
ครูพิเศษสังคมศึกษาฯ

นายกิตติพงศ์ กิตติวีรกุล
ครูพิเศษพลศึกษา

นายฤทธิชัย เจียมประสูตร์
ครูพิเศษพลศึกษา

นางสาวศิริรัตน์ เกตุสูงเนิน
ครูพิเศษนาฏศิลป์

นายนัทธพงศ์ บุญทาเมือง
ครูพิเศษวิชาดนตรี

นางสาวบุญยดา มาดสินไชย
หัวหน้า ICT/ครูพิเศษการงานอาชีพฯ

นางสาวนุชรินทร์ พุทธศรีเมือง
ครูวิทยาศาสตร์/การเงิน

นางสาววัลย์ระวี ชวลิต
ครูพิเศษ/บัญชี

นางสาวสุภาภรณ์ สีสา
ครูพิเศษบรรณารักษ์/ครูพิเศษการงานอาชีพฯ

นางแสงจันทร์ วงษ์ภูดร
ครูพิเศษ/วิชาการ

นางสาวสุวิชญา เจริญศิลป์
ครูพิเศษการงานอาชีพฯ/วิชาการ

นางสาวเสาวภางค์ ผลรัตน์
ครูธุรการ

นางสาวสุรางค์ ยอดอ่อน
ครูพิเศษ/ฝ่ายพัสดุ