ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษ

นายวิรัตน์ พุ่มศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางปฐมพร พิมพ์สอ
ครูพิเศษสังคมศึกษาฯ

นายกิตติพงศ์ กิตติวีรกุล
ครูพิเศษพลศึกษา

นายฤทธิชัย เจียมประสูตร์
ครูพิเศษพลศึกษา

นางสาวศิริรัตน์ เกตุสูงเนิน
ครูพิเศษดนตรี-นาฏศิลป์

นายนัทธพงศ์ บุญทาเมือง
ครูพิเศษวิชาศิลป

นางสาวสุภาภรณ์ สีสา
ครูพิเศษบรรณารักษ์/ครูพิเศษภาษาไทย

นางสาวเสาวภางค์ ผลรัตน์
ครูธุรการประจำห้องธุรการ

นางสาวอภิรดี แจ้งจิตต์ธรรม
ครูพิเศษพัสดุ