ครูพิเศษ

นางปฐมพร พิมพ์สอ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการ/ครูพิเศษสังคมศึกษาฯ

นางสาวฐิมารัตน์ กวยทอง
ครูพิเศษภาษาไทย

นางสาวอภิรดี แจ้งจิตต์ธรรม
ครูพิเศษพัสดุ

นายกิตติพงศ์ กิตติวีรกุล
ครูพิเศษพลศึกษา

นายฤทธิชัย เจียมประสูตร์
ครูพิเศษพลศึกษา

นางสาวสุภาภรณ์ เสริมบุญสุข
ครูพิเศษบรรณารักษ์/ครูพิเศษภาษาไทย

นายนัทธพงศ์ บุญทาเมือง
ครูพิเศษทัศนศิลป์

นางสาวเสาวภางค์ ผลรัตน์
ครูธุรการประจำห้องธุรการ