ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษ

นางปฐมพร พิมพ์สอ
หัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการ/ครูพิเศษสังคมศึกษาฯ

นางสาวฐิมารัตน์ กวยทอง
ครูพิเศษภาษาไทย

นางสาวนุชรินทร์ พุทธศรีเมือง
ครูพิเศษวิทยาศาสตร์

นางสาวอภิรดี แจ้งจิตต์ธรรม
ครูพิเศษพัสดุ

นางสาวชนิดา สรสัมฤทธิ์
ครูพิเศษคณิตศาสตร์

นายกิตติพงศ์ กิตติวีรกุล
ครูพิเศษพลศึกษา

นายฤทธิชัย เจียมประสูตร์
ครูพิเศษพลศึกษา

นางสาวสุภาภรณ์ สีสา
ครูพิเศษบรรณารักษ์/ครูพิเศษภาษาไทย

นายนัทธพงศ์ บุญทาเมือง
ครูพิเศษทัศนศิลป์

นางสาวเสาวภางค์ ผลรัตน์
ครูธุรการประจำห้องธุรการ