ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษ

นายวิรัตน์ พุ่มศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางปฐมพร พิมพ์สอ
ครูพิเศษสังคมศึกษาฯ

นายกิตติพงศ์ กิตติวีรกุล
ครูพิเศษพลศึกษา

นายฤทธิชัย เจียมประสูตร์
ครูพิเศษพลศึกษา

นางสาวศิริรัตน์ เกตุสูงเนิน
ครูพิเศษดนตรี-นาฏศิลป์

นายนัทธพงศ์ บุญทาเมือง
ครูพิเศษวิชาศิลป

นางสาวสุภาภรณ์ สีสา
ครูพิเศษบรรณารักษ์/ครูพิเศษภาษาไทย

นางแสงจันทร์ วงษ์ภูดร
วิชาการ

นางสาวเสาวภางค์ ผลรัตน์
ครูธุรการ

นางสาวสุรางค์ ยอดอ่อน
ฝ่ายพัสดุ