ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษ

นางปฐมพร พิมพ์สอ
หัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการ/ครูพิเศษสังคมศึกษาฯ

นายกิตติพงศ์ กิตติวีรกุล
ครูพิเศษพลศึกษา

นายฤทธิชัย เจียมประสูตร์
ครูพิเศษพลศึกษา

นายนัทธพงศ์ บุญทาเมือง
ครูพิเศษวิชาศิลป

นางสาวสุภาภรณ์ สีสา
ครูพิเศษบรรณารักษ์/ครูพิเศษภาษาไทย

นางสาวเสาวภางค์ ผลรัตน์
ครูธุรการประจำห้องธุรการ

นางสาวอภิรดี แจ้งจิตต์ธรรม
ครูพิเศษพัสดุ

นางสาวศุภดา ศิลารัตน์
ครูพิเศษภาษาไทย

นางสาวปรางทอง พรสถาพันธ์
ครูพิเศษนาฏศิลป์

นายอภิสิทธิ์ บุญอนันต์
ครูพิเศษคอมพิวเตอร์

นางสาวสุธนา สิริธนดีพันธ์
ครูพิเศษประถมศึกษา

นางสาวนุชลดา รักษ์ปราชญ์
ครูพิเศษคณิตศาสตร์

นางสาวชัญญานิศา พัวพงศ์พันธ์
ครูพิเศษภาษาจีน