ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางปฐมพร พิมพ์สอ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวฐิมารัตน์ กวยทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชนิดา สรสัมฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวดุษฎี แก้วภักดี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพรชนก สุนยานัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพีชญดา นรสีห์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวบุญยดา มาดสินไชย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนงลักษณ์ สอนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ