ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวฐิมารัตน์ กวยทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชนิดา สรสัมฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนุชรินทร์ พุทธศรีเมือง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปฐมพร พิมพ์สอ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพรชนก สุนยานัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพีชญดา นรสีห์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวบุญยดา มาดสินไชย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนงลักษณ์ สอนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ