ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นสายประถมปีที่ 6

นางสาวฐิมารัตน์ กวยทอง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวชนิดา สรสัมฤทธิ์
ครูประจำชั้นประถมปีที่ 6/1

นางสาวฐิมารัตน์ กวยทอง
ครูประจำชั้นประถม 6/2

นางสาวนุชรินทร์ พุทธศรีเมือง
ครูประจำชั้นประถม 6/3 MEP