ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นสายประถมปีที่ 6

นางสาวมุทิตา แคไธสง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวฐิมารัตน์ กวยทอง
ครูประจำชั้นประถม 6/1

นางสาวดุษฎี แก้วภักดี
ครูประจำชั้นประถมปีที่ 6/2

นางสาวมุทิตา แคไธสง
ครูประจำชั้นประถม 6/3 MEP