ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นสายประถมปีที่ 6

นายภัทรพงศ์ วงษ์ทรงยศ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายธนพล ตู้เพ็ชร
ครูประจำชั้น MEP ป.6

นางสาวชุติมา บุญฤดี
ครูประจำชั้นประถม 6/1

นายภัทรพงศ์ วงษ์ทรงยศ
ครูประจำชั้นประถม 6/2