ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 4

นางพรชนก สุนยานัย
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพีชญดา นรสีห์
ครูประจำชั้นประถม 4/1

นางพรชนก สุนยานัย
ครูประจำชั้นประถม 4/2

นางสาววราพร ศูนย์รัมย์
ครูประจำชั้น ป.4/3 MEP