ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 4

นางสาววราพร ศูนย์รัมย์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาววราพร ศูนย์รัมย์
ครูประจำชั้น MEP ป.4

นางสาวพีชญดา นรสีห์
ครูประจำชั้นประถม 4/1

นางพรชนก สุนยานัย
ครูประจำชั้นประถม 4/2