ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวปุณิกา พรสถาพันธ์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางนงลักษณ์ สอนธรรม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 MEP

นางสาวปุณิกา พรสถาพันธ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายนัทธพงศ์ บุญทาเมือง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุธนา สิริธนดีพันธ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3