ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 1

นางสาววัลย์ระวี ชวลิต
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางอภิณห์พร วีระจิตต์
ครูประจำชั้นประถม 1/1

นางสาววัลย์ระวี ชวลิต
ครูประจำชั้นประถม 1/2

นางสาวชุติมา บุญฤดี
ครูประจำชั้น ป.1/3 MEP