ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 1

นางภาวิดา ขอล้อมกลาง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวดลพร อยู่ไทย
ครูประจำชั้น MEP ป.1

นางอภิณห์พร วีระจิตต์
ครูประจำชั้นประถม 1/1

นางภาวิดา ขอล้อมกลาง
ครูประจำชั้นประถม 1/2