ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 1

นางอภิณห์พร วีระจิตต์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวชุติมา บุญฤดี
ครูประจำชั้น MEP ป.1

นางอภิณห์พร วีระจิตต์
ครูประจำชั้นประถม 1/1

นางสาววัลย์ระวี ชวลิต
ครูประจำชั้นประถม 1/2