ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำสายชั้นอนุบาล

นางสาวดวงพร ปัญจมากร
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางสาวกัญญาภัค กาญจนครุฑ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้อง 1

นางสาวอภิรดี แจ้งจิตต์ธรรม
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้อง 2

นางสาวรัชนี สิงชารี
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวกุลนาถ เศรษฐกุลวดี
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางสาวดวงพร ปัญจมากร
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางสาวจิดรานุช นิราราช
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2