ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำและชั่วคราว

นางแสงจันทร์ วงษ์ภูดร
พนักงานธุรการ ส.4 ประจำห้องวิชาการ

นายโกมุท แสนโบราณ
หน.อาคารกรมหลวงวรเสฐ/ช่างปูน ช.3

นายสุนทร สีอุ่น
หน.อาคารนายกจริยานุวัตร/ช่างไม้ ช.3

นายศักดิ์ ปุระหล่า
ช่างปูน ช.3

นายมานะ บุญเลิศ
ช่างสี ช.3

นางเบญญาภา ทองประสพ
ช่างสี ช.3

นางสาวคำใบ ศรีวะรมย์
ช่างสี ช.3

นางสาวสุรางค์ ยอดอ่อน
ผู้ช่วยงานวิชาการ

นางอังคณา กลมเกลี้ยง
คนครัว

นางบุญโฮม แสนโบราณ
คนครัว

นางประเชิญ รูปย่อม
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

นางวันดี หอยแก้ว
คนทำความสะอาด

นางศรีนา จันทาพูล
พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล

นางสุพัตรา วัฒนสุกาญจน์
พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล

นางคำตา บุญอำนวย
พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล

นางทวี ทิพย์นนท์
พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล

นางสาวนันทวัน แสงสุกใส
พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล