ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำและชั่วคราว

นายชัชวาลย์ นามวงศ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/พนักงานธุรการ ส.4

นายโกมุท แสนโบราณ
หน.อาคารกรมหลวงวรเสฐ/ช่างปูน ช.3

นายสุนทร สีอุ่น
หน.อาคารนายกจริยานุวัตร/ช่างไม้ ช.3

นายศักดิ์ ปุระหล่า
ช่างปูน ช.3

นายศิริมงคล มาสุข
ช่างไม้ ช.3

นายวิรัช กลมเกลี้ยง
ช่างไฟฟ้า ช.3

นายมานะ บุญเลิศ
ช่างสี ช.3

นางเบญญาภา ทองประสพ
ช่างสี ช.3

นางสาวคำใบ ศรีวะรมย์
ช่างสี ช.3

นางอังคณา กลมเกลี้ยง
แม่ครัว

นางบุญโฮม แสนโบราณ
แม่ครัว

นางประเชิญ รูปย่อม
แม่ครัว

นางวันดี หอยแก้ว
พี่เลี้ยง

นางศรีนา จันทาพูล
พี่เลี้ยง

นางสุพัตรา วัฒนสุกาญจน์
พี่เลี้ยง

นางคำตา บุญอำนวย
พี่เลี้ยง

นางทวี ทิพย์นนท์
พี่เลี้ยง