ลูกจ้างประจำและชั่วคราว

นางแสงจันทร์ วงษ์ภูดร
พนักงานธุรการ ส.4

นายสุนทร สีอุ่น
หน.อาคารนายกจริยานุวัตร/ช่างไม้ ช.3

นายศักดิ์ ปุระหล่า
ช่างปูน ช.3

นายมานะ บุญเลิศ
ช่างสี ช.3

นางเบญญาภา ทองประสพ
ช่างสี ช.3

นางสาวคำใบ ศรีวะรมย์
ช่างสี ช.3

นางสาวสุรางค์ ยอดอ่อน
ผู้ช่วยงานธุรการ

นางอังคณา กลมเกลี้ยง
คนครัว

นางประเชิญ รูปย่อม
พี่เลี้ยง

นางศรีนา จันทาพูล
พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล

นางสุพัตรา วัฒนสุกาญจน์
พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล

นางสาวนันทวัน แสงสุกใส
พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล

นางสาวสกาวรัตน์ แสงฟ้า
พี่เลี้ยง

นางสาวบุญปราณี เมฆวิลัย
พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล