ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก