ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก