ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำและชั่วคราว

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอังคณา กลมเกลี้ยง
ตำแหน่ง : คนครัว
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล