ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบวัดผลและประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังนี้......คลิก

โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกำหนดการสอบวัดผลและประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่  1

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6

>> ระดับชั้น  ป.1  -  ทดสอบการอ่านออกเขียนได้  28  กันยายน  2559

>> ระดับชั้นอนุบาล  3  ขวบ – อนุบาล 2  ประเมินประสบการณ์เรียนรู้เสร็จสิ้นวันที่ 30  กันยายน  2559

                -  ปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2559

                -  เปิดเรียนภาคเรียนที่  2  วันที่  1  พฤศจิกายน  2559

>> นักเรียนโครงการ  Mini  English  Program(MEP)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6

ทดสอบภาคภาษาอังกฤษ  4  วิชา  วันที่  6  ตุลาคม  2559

ทดสอบภาคภาษาไทย  วันที่  4 – 5  ตุลาคม  2559

>>  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6

                14 – 30  กันยายน  2559  

- สรุปผลการประเมินตามสภาพจริงระหว่างเรียนและประเมินแฟ้มสะสมงาน

                4 – 5  ตุลาคม  2559          

-  ทดสอบภาคความรู้   

                -  ปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่  11  ตุลาคม  2559 – 31 ตุลาคม  2559

                -  เปิดเรียนภาคเรียนที่  2  วันที่  1  พฤศจิกายน  2559

โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2559,17:05   อ่าน 958 ครั้ง