ภาพกิจกรรม
การสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET)
การสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2-6
วันที่  4  กันยายน  2565
ณ  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,15:56   อ่าน 56 ครั้ง