ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทบทวนบทเรียนก่อนสอบธรรมศึกษา 2562
ทบทวนบทเรียนก่อนสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562

โดยพระอาจารย์ทวีป   ปัญญาวุชิโร

พระ
อาจารย์สมนึก  เจตนาสุโก

พระอาจารย์มหาชานนท์  อาภากโร

พระอาจารย์สมบูรณ์  ฉตฺตสมฺปนฺโน

พระอาจารย์ณัฏฐดิษฐ์  นิรุตฺติเมธี

พระอาจารย์มหาณฐกฤต  โชติปาโล  

วันที่  25-28  พฤศจิกายน  2562


 
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,11:17   อ่าน 417 ครั้ง