ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทบทวนความรู้ก่อนสอบ ธรรมศึกษา
ทบทวนความรู้ก่อนสอบ
ธรรมศึกษาชั้นตรี (ห้องประชุม)
- พระอาจารย์ทวีป  ปญฺญาวชิโร
- พระมหาชานนท์  อาภากโร
- พระอาจารย์สมนึก  เจตนาสุโก


ธรรมศึกษาชั้นโท(ห้องสมุด)
- พระมหาณฐกฤต  โชติปาโล
- พระอาจารย์สมบูรณ์  ฉตฺตสมฺปนฺโน


ธรรมศึกษาชั้นเอก(ห้องอัจฉริยะ)
- พระมหาณัฏฐดิษฐ์  นิรุตฺติเมธี

วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2561
 

 
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,10:57   อ่าน 867 ครั้ง