ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การทดสอบวัดและประเมินการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560
การทดสอบวัดและประเมินการอ่าน  การเขียน
  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  

ครั้งที่ 2   ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560

 
วันที่  22  มกราคม  2561

ณ  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2561,16:27   อ่าน 616 ครั้ง