ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภาคเรียนที่ 2/2564
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.6/3 MEP JPEG Image ขนาดไฟล์ 484.16 KB 116
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.5/3 MEP JPEG Image ขนาดไฟล์ 477.83 KB 115
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.4/3 MEP JPEG Image ขนาดไฟล์ 484.55 KB 113
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.3/3 MEP JPEG Image ขนาดไฟล์ 479.91 KB 111
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.2/3 MEP JPEG Image ขนาดไฟล์ 480.9 KB 115
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.1/3 MEP JPEG Image ขนาดไฟล์ 473.69 KB 113
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.6/1,6/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 483.57 KB 115
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.5/1,5/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 475.84 KB 112
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.4/1,4/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 481.62 KB 119
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.3/1,3/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 478.5 KB 118
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.2/1,2/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 498.86 KB 113
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.1/1,1/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 483.9 KB 114
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อ.3/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 343.15 KB 116
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อ.3/1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 337.84 KB 110
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อ.2/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 344.6 KB 114
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อ.2/1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 342.66 KB 112
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อ.1/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 359.23 KB 112
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อ.1/1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 336.96 KB 113
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เดือนกรกฎาคม
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.6/3 MEP JPEG Image ขนาดไฟล์ 163.75 KB 47543
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.5/3 MEP JPEG Image ขนาดไฟล์ 159.56 KB 47533
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.4/3 MEP JPEG Image ขนาดไฟล์ 266.5 KB 47518
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.3/3 MEP JPEG Image ขนาดไฟล์ 159.89 KB 47518
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.2/3 MEP JPEG Image ขนาดไฟล์ 158.65 KB 47520
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.1/3 MEP JPEG Image ขนาดไฟล์ 159.52 KB 47520
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.6/1 ป.6/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 154.24 KB 47528
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.5/1 ป.5/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 148.82 KB 47546
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.4/1 ป.4/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 256.67 KB 47521
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.3/1 ป.3/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 153.5 KB 47530
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.2/1 ป.2/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 148.48 KB 47526
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.1/1 ป.1/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 146.11 KB 47531
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อ.1- อ.3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 123.17 KB 47545
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เดือนมิถุนายน
ตารางโฮมรูมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ชั้นอนุบาลปีที่1-3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 84.06 KB 48616
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.6/3 MEP JPEG Image ขนาดไฟล์ 287.35 KB 48258
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.5/3 MEP JPEG Image ขนาดไฟล์ 111.47 KB 48448
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.4/3 MEP JPEG Image ขนาดไฟล์ 111.66 KB 48551
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.3/3 MEP JPEG Image ขนาดไฟล์ 115.75 KB 48470
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.2/3 MEP JPEG Image ขนาดไฟล์ 113.37 KB 48554
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.1/3 MEP JPEG Image ขนาดไฟล์ 120.55 KB 48536
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.6/1 ป.6/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 116.32 KB 48609
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.5/1 ป.5/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 110.91 KB 48243
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.4/1 ป.4/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 112.02 KB 48482
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.3/1 ป.3/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 119.47 KB 48574
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.2/1 ป.2/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 112.39 KB 48358
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.1/1 ป.1/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 111.75 KB 48566
ตารางสอน
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 239.9 KB 48303
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 249.19 KB 48578
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 252.15 KB 48347
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 242.51 KB 48313
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 249.04 KB 48622
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 251.17 KB 48264
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 243.92 KB 48389
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 254.92 KB 48222
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 93.95 KB 48485
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 242.16 KB 48238
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 251.81 KB 48559
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 251.19 KB 48409
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 243.65 KB 48442
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 256.74 KB 48512
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 253.48 KB 48367
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 240.43 KB 48525
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 255.89 KB 48280
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 255.09 KB 48404
เอกสารมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564
เอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาห้องเรียนMEP Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 404.26 KB 48255
เอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาห้องเรียนปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.16 KB 48514
อื่นๆ
เกียรติบัตรนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.69 KB 29745