ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ตารางโฮมรูมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ชั้นอนุบาลปีที่1-3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 84.06 KB 3012
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.6/3 MEP JPEG Image ขนาดไฟล์ 287.35 KB 3010
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.5/3 MEP JPEG Image ขนาดไฟล์ 111.47 KB 3001
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.4/3 MEP JPEG Image ขนาดไฟล์ 111.66 KB 3002
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.3/3 MEP JPEG Image ขนาดไฟล์ 115.75 KB 2998
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.2/3 MEP JPEG Image ขนาดไฟล์ 113.37 KB 2999
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.1/3 MEP JPEG Image ขนาดไฟล์ 120.55 KB 3002
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.6/1 ป.6/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 116.32 KB 3005
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.5/1 ป.5/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 110.91 KB 3005
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.4/1 ป.4/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 112.02 KB 3007
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.3/1 ป.3/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 119.47 KB 3002
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.2/1 ป.2/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 112.39 KB 3002
ตารางการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป.1/1 ป.1/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 111.75 KB 3009
ตารางสอน
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 239.9 KB 3014
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 249.19 KB 3005
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 252.15 KB 3006
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 242.51 KB 3004
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 249.04 KB 3006
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 251.17 KB 3006
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 243.92 KB 3005
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 254.92 KB 3004
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 93.95 KB 3006
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 242.16 KB 3004
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 251.81 KB 3005
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 251.19 KB 3003
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 243.65 KB 3002
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 256.74 KB 3002
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 253.48 KB 3007
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 240.43 KB 3004
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 255.89 KB 3003
ตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 255.09 KB 3008
เอกสารมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564
เอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาห้องเรียนMEP Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 404.26 KB 3093
เอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาห้องเรียนปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.16 KB 3102