วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกมีคุณภาพมาตรฐานสากล  เป็นเลิศทางวิชาการ  สืบสานคุณธรรม  แกนนำประชาธิปไตย  ก้าวไกลสู่อาเซียน  บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ (Mission)

        1.จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล
        2.พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
        3.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

คุณธรรม นำความรู้

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกหางนกยูง

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นหูกวาง