การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
1.ศธ-0206.7_ว9-การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.2 KB
2.ศธ-0206.6_ว5-ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.47 KB
3.ศธ-0206.5_ว12-การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 551.15 KB
4.ศธ-04009_ว2972การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 578.9 KB
5.-ศธ-04009_ว1604-มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาบุคคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 802.15 KB