คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.44 MB
คู่มือปฏิบัติงาน วัดและประเมินผล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.96 MB
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.29 MB
คู่มือฝ่ายบริหารทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การเงิน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.95 KB