กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 898.85 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.75 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ฉบับที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.38 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ฉบับที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.89 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ฉบับที่ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.14 KB
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับอัพเดท
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.05 KB
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.87 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.47 KB
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB