ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 เม.ย. 62 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
29 มี.ค. 62 พิธีแจกวุฒิบัตร/ปัจฉิมนิเทศ ป.6
28 มี.ค. 62 ประกาศผลการเรียน ปฐมวัย– ชั้นป.5
08 มี.ค. 62 ปรินายกสัมพันธ์ (งานฟ้าขาวพราววิไล)
04 มี.ค. 62 ถึง 06 มี.ค. 62 จัดทำคะแนนและประเมินผล
04 มี.ค. 62 ถึง 06 มี.ค. 62 ทดสอบภาคความรู้ ปลายปี (ภาคเรียนที่ 2) ปีการศึกษา 2561
01 มี.ค. 62 ถึง 20 มี.ค. 62 จัดทำแสดงผลการเรียน ปพ.1 และวุฒิบัตร
00 มี.ค. 62 รับสมัครและสอบสัมภาษณ์ อนุบาล ป.1
00 มี.ค. 62 สรุปโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2561 เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2562
28 ก.พ. 62 กิจกรรมบัณฑิตน้อย
21 ก.พ. 62 แนะแนวศึกษาต่อ ม.1
14 ก.พ. 62 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการอาเซียน+ IS /นิทรรศการวิชาการปฐมวัย
12 ก.พ. 62 ส่งวิจัยในชั้นเรียน/IS
11 ก.พ. 62 ถึง 15 ก.พ. 62 จัดทำข้อสอบปลายปี (ภาคเรียนที่ 2) ปีการศึกษา 2561
08 ก.พ. 62 ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test: NT) ชั้น ป.3
01 ก.พ. 62 ถึง 28 ก.พ. 62 ออกใบรับรองผลการศึกษา ชั้น ป.6
28 ม.ค. 62 ถึง 31 ม.ค. 62 ค่ายวิชาการ O-Net ป.6
18 ม.ค. 62 กิจกรรมพ่อแม่ลูกผูกพัน
16 ม.ค. 62 กิจกรรมวันครู
11 ม.ค. 62 วันเด็กแห่งชาติ
00 ม.ค. 62 แข่งขันความสามารถอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศ
28 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
25 ธ.ค. 61 กิจกรรม International Day
14 ธ.ค. 61 กีฬาสี
04 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
00 ธ.ค. 61 ร่วมกิจกรรมวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส (วัดพระเชตุพน)
30 พ.ย. 61 ค่ายลูกเสือสำรอง ท่องเที่ยวเรียนรู้ ป.1-3
30 พ.ย. 61 ท่องเที่ยวเรียนรู้ ชั้น อนุบาล ครั้งที่ 2
22 พ.ย. 61 กิจกรรมวันลอยกระทง
21 พ.ย. 61 ถึง 23 พ.ย. 60 ค่ายลูกเสือ ป.4-ป.6 สระบุรี
11 พ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2
07 พ.ย. 61 เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียน
01 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
01 พ.ย. 61 ถึง 30 พ.ย. 61 ดำเนินการจัดทำหนังสืออนุสรณ์
31 ต.ค. 61 อบรมคอมพิวเตอร์
11 ต.ค. 61 ถึง 12 ต.ค. 61 กิจกรรม English Camp (MEP)
11 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
10 ต.ค. 61 ส่งวิจัยในชั้นเรียน
08 ต.ค. 61 ถึง 12 ต.ค. 61 ตรวจสอบพัสดุประจำปี
04 ต.ค. 61 ถึง 10 ต.ค. 61 สรุปจัดทำผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1
04 ต.ค. 61 ถึง 10 ต.ค. 61 กรอกข้อมูลแบบ ปพ.5 ปพ.6
02 ต.ค. 61 ถึง 03 ต.ค. 61 ทดสอบภาคความรู้ ปลายภาคเรียนที่ 1
00 ต.ค. 61 ประเมินผลประกันคุณภาพภายใน (ประเมินตนเอง)
28 ก.ย. 61 งานเกษียณอายุข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
10 ก.ย. 61 แสดงผลงานนักศึกษาฝึกสอนปฐมวัย
10 ก.ย. 61 ถึง 14 ก.ย. 61 จัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
30 ส.ค. 61 ถึง 31 ส.ค. 61 กิจกรรม Day Camp (1-6 ทุกห้อง)
24 ส.ค. 61 อบรมธรรมะสู่ดวงใจยุวพุทธ ป.3
23 ส.ค. 61 ถึง 28 ส.ค. 61 งานเกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร ณ โรงแรมภูคำ จ.เชียงใหม่
14 ส.ค. 61 ถึง 17 ส.ค. 61 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถและวันแม่
02 ส.ค. 61 ถึง 03 ส.ค. 61 กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ (ค่าย Math Day) ป.1 - ป.6
01 ส.ค. 61 ถึง 17 ส.ค. 61 ท่องเที่ยวเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้น ป. 1-2 (ครั้งที่ 1)
31 ก.ค. 61 กิจกรรมวันสุนทรภู่/วันภาษาไทยแห่งชาติ
26 ก.ค. 61 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
23 ก.ค. 61 ถึง 31 ก.ค. 61 สัปดาห์ห้องสมุด/ตลาดนัดหนังสือมือสอง
20 ก.ค. 61 ท่องเที่ยวเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นอนุบาล (ครั้งที่ 1)
18 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 เข้าค่ายพุทธบุตร ชั้น ป.5
17 ก.ค. 61 ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
16 ก.ค. 61 ถึง 26 ก.ค. 61 หล่อเทียนอาสาฬหบูชา
13 ก.ค. 61 ท่องเที่ยวเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้น ป.5
12 ก.ค. 61 กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ป.4
07 ก.ค. 61 งานกีฬาอนุบาลภาคกลาง/งานมุทิตาข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
00 ก.ค. 61 เวียนเทียนอาสาฬหบูชาและแห่เทียนพรรษา
29 มิ.ย. 61 งานคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ ป.5 และถวายราชสดุดี
28 มิ.ย. 61 กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน
26 มิ.ย. 61 วันต่อต้านยาเสพติด
19 มิ.ย. 61 ท่องเที่ยวเรียนรู้นักเรียนชั้นป.4 (ครั้งที่ 1)
15 มิ.ย. 61 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
14 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู
05 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
31 พ.ค. 61 วันงดสูบบุหรี่โลก
27 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2561
16 พ.ค. 61 แจกตารางเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
14 พ.ค. 61 ถึง 15 พ.ค. 61 ผู้ปกครองซื้ออุปกรณ์การเรียน
09 พ.ค. 61 ครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติงาน
07 พ.ค. 61 จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียน/จัดรายชื่อนักเรียนเข้าห้องเรียน
01 พ.ค. 61 ถึง 14 พ.ค. 61 ลูกจ้างประจำเตรียมความพร้อมภูมิทัศน์และอาคารสถานที่
00 พ.ค. 61 เตรียมงานเพื่อประเมินภายใน
30 เม.ย. 61 ส่งรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
02 เม.ย. 61 ถึง 30 เม.ย. 61 กิจกรรมปรับพื้นฐาน
00 เม.ย. 61 ปรับปรุงอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ให้ห้องเรียน(ลูกจ้างประจำ)