ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/08/2011
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 2907326
Page Views 4315672
เว็บไซต์สำหรับเด็ก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
00 เม.ย. 60 ปรับปรุงอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ให้ห้องเรียน(ลูกจ้างประจำ)


03 เม.ย. 60 ถึง 28 เม.ย. 60 กิจกรรมปรับพื้นฐาน
28 เม.ย. 60 ส่งรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
00 พ.ค. 60 เตรียมงานเพื่อประเมินภายใน
02 พ.ค. 60 ถึง 14 พ.ค. 60 ลูกจ้างประจำเตรียมความพร้อมภูมิทัศน์และอาคารสถานที่
10 พ.ค. 60 จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียน/จัดรายชื่อนักเรียนเข้าห้องเรียน
11 พ.ค. 60 ครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติงาน
11 พ.ค. 60 ถึง 12 พ.ค. 60 ผู้ปกครองซื้ออุปกรณ์การเรียน
15 พ.ค. 60 แจกตารางเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
28 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2560
31 พ.ค. 60 วันงดสูบบุหรี่โลก
05 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
15 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู
16 มิ.ย. 60 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
23 มิ.ย. 60 ท่องเที่ยวเรียนรู้นักเรียนชั้นป.4 (ครั้งที่ 1)
26 มิ.ย. 60 วันต่อต้านยาเสพติด
28 มิ.ย. 60 กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน
30 มิ.ย. 60 งานคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ ป.5 และถวายราชสดุดี
03 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60 หล่อเทียนและเวียนเทียนอาสาฬหบูชาและแห่เทียนพรรษา
12 ก.ค. 60 กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ป.4
14 ก.ค. 60 ท่องเที่ยวเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้น ป.5
15 ก.ค. 60 ผ้าป่าการศึกษาทางน้ำ
19 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 เข้าค่ายพุทธบุตร ชั้น ป.5
21 ก.ค. 60 ท่องเที่ยวเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นอนุบาล 3 ขวบ – อนุบาลปีที่ 2 (ครั้งที่ 1)
24 ก.ค. 60 ถึง 26 ก.ค. 60 สัปดาห์ห้องสมุด/ตลาดนัดหนังสือมือสอง
25 ก.ค. 60 งานกีฬาอนุบาลภาคกลาง/งานมุทิตาข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ
27 ก.ค. 60 -วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร -กิจกรรมวันสุนทรภู่/วันภาษาไทยแห่งชาติ
02 ส.ค. 60 ถึง 03 ส.ค. 60 กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ (ค่าย Math Day) ป.1 - ป.6
04 ส.ค. 60 ท่องเที่ยวเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้น ป. 1-2 (ครั้งที่ 1)
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถและวันแม่
16 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
25 ส.ค. 60 อบรมธรรมะสู่ดวงใจยุวพุทธ ป.3
30 ส.ค. 60 ถึง 04 ก.ย. 60 กิจกรรม Day Camp (1-6 ทุกห้อง)
11 ก.ย. 60 แสดงผลงานนักศึกษาฝึกสอนปฐมวัย
11 ก.ย. 60 ถึง 15 ก.ย. 60 จัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
29 ก.ย. 60 งานเกษียณอายุข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
00 ต.ค. 60 ประเมินผลประกันคุณภาพภายใน (ประเมินตนเอง)
00 ต.ค. 60 กรอกข้อมูลแบบ ปพ.5 ปพ.6
03 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 ทดสอบภาคความรู้ ปลายภาคเรียนที่ 1
09 ต.ค. 60 ถึง 10 ต.ค. 60 สรุปจัดทำผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1
09 ต.ค. 60 ถึง 13 ต.ค. 60 ตรวจสอบพัสดุประจำปี
10 ต.ค. 60 ส่งวิจัยในชั้นเรียน
11 ต.ค. 60 ถึง 31 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
12 ต.ค. 60 ถึง 13 ต.ค. 60 กิจกรรม English Camp (MEP)
31 ต.ค. 60 อบรมคอมพิวเตอร์
00 พ.ย. 60 ค่ายลูกเสือ ป.6
01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
01 พ.ย. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 ดำเนินการจัดทำหนังสืออนุสรณ์
03 พ.ย. 60 กิจกรรมวันลอยกระทง
07 พ.ย. 60 เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียน
12 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2
15 พ.ย. 60 ถึง 17 พ.ย. 60 ค่ายลูกเสือ ป.4-ป.5
24 พ.ย. 60 ค่ายลูกเสือสำรอง ท่องเที่ยวเรียนรู้ ป.1-3
00 ธ.ค. 60 ร่วมกิจกรรมวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส (วัดพระเชตุพน)
04 ธ.ค. 60 วันเฉลิมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว/กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
15 ธ.ค. 60 ท่องเที่ยวเรียนรู้ ชั้น อ.1- อ.2 ครั้งที่ 2
25 ธ.ค. 60 กิจกรรม International Day
29 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
00 ม.ค. 61 ค่ายวิชาการ O-Net ป.6
00 ม.ค. 61 จ่ายระเบียบการ/รับสมัครและสอบสัมภาษณ์ อนุบาล ป.1
00 ม.ค. 61 แข่งขันความสามารถอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศ
12 ม.ค. 61 วันเด็กแห่งชาติ และกีฬาสี
16 ม.ค. 61 กิจกรรมวันครู
01 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 ออกใบรับรองผลการศึกษา ชั้น ป.6
08 ก.พ. 61 ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test: NT) ชั้น ป.3
12 ก.พ. 61 ส่งวิจัยในชั้นเรียน
12 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 จัดทำข้อสอบปลายปี (ภาคเรียนที่ 2) ปีการศึกษา 2560
16 ก.พ. 61 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการอาเซียน+ IS /นิทรรศการวิชาการปฐมวัย
21 ก.พ. 61 แนะแนวศึกษาต่อ ม.1
23 ก.พ. 61 กิจกรรมพ่อแม่ลูกผูกพัน
00 มี.ค. 61 สรุปโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2560 เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2561
01 มี.ค. 61 ถึง 20 มี.ค. 61 จัดทำแสดงผลการเรียน ปพ.1 และวุฒิบัตร
02 มี.ค. 61 กิจกรรมบัณฑิตน้อย
04 มี.ค. 61 ถึง 24 มี.ค. 61 จัดทำคะแนนและประเมินผล
05 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 ทดสอบภาคความรู้ ปลายปี (ภาคเรียนที่ 2) ปีการศึกษา 2560
10 มี.ค. 61 ปรินายกสัมพันธ์ (งานฟ้าขาวพราววิไล)
29 มี.ค. 61 ประกาศผลการเรียน ปฐมวัย– ชั้นป.5
30 มี.ค. 61 พิธีแจกวุฒิบัตร/ปัจฉิมนิเทศ ป.6
01 เม.ย. 61 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
1/1 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร.022816104 โทรสาร 022822091
By ICT Center