ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 เม.ย. 61 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
30 มี.ค. 61 พิธีแจกวุฒิบัตร/ปัจฉิมนิเทศ ป.6
29 มี.ค. 61 ประกาศผลการเรียน ปฐมวัย– ชั้นป.5
10 มี.ค. 61 ปรินายกสัมพันธ์ (งานฟ้าขาวพราววิไล)
05 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 ทดสอบภาคความรู้ ปลายปี (ภาคเรียนที่ 2) ปีการศึกษา 2560
04 มี.ค. 61 ถึง 24 มี.ค. 61 จัดทำคะแนนและประเมินผล
02 มี.ค. 61 กิจกรรมบัณฑิตน้อย
01 มี.ค. 61 ถึง 20 มี.ค. 61 จัดทำแสดงผลการเรียน ปพ.1 และวุฒิบัตร
00 มี.ค. 61 สรุปโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2560 เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2561
23 ก.พ. 61 กิจกรรมพ่อแม่ลูกผูกพัน
21 ก.พ. 61 แนะแนวศึกษาต่อ ม.1
16 ก.พ. 61 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการอาเซียน+ IS /นิทรรศการวิชาการปฐมวัย
12 ก.พ. 61 ส่งวิจัยในชั้นเรียน
12 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 จัดทำข้อสอบปลายปี (ภาคเรียนที่ 2) ปีการศึกษา 2560
08 ก.พ. 61 ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test: NT) ชั้น ป.3
01 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 ออกใบรับรองผลการศึกษา ชั้น ป.6
16 ม.ค. 61 กิจกรรมวันครู
12 ม.ค. 61 วันเด็กแห่งชาติ และกีฬาสี
00 ม.ค. 61 ค่ายวิชาการ O-Net ป.6
00 ม.ค. 61 จ่ายระเบียบการ/รับสมัครและสอบสัมภาษณ์ อนุบาล ป.1
00 ม.ค. 61 แข่งขันความสามารถอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศ
29 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
25 ธ.ค. 60 กิจกรรม International Day
15 ธ.ค. 60 ท่องเที่ยวเรียนรู้ ชั้น อ.1- อ.2 ครั้งที่ 2
04 ธ.ค. 60 วันเฉลิมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว/กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
00 ธ.ค. 60 ร่วมกิจกรรมวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส (วัดพระเชตุพน)
24 พ.ย. 60 ค่ายลูกเสือสำรอง ท่องเที่ยวเรียนรู้ ป.1-3
15 พ.ย. 60 ถึง 17 พ.ย. 60 ค่ายลูกเสือ ป.4-ป.5
12 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2
07 พ.ย. 60 เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียน
03 พ.ย. 60 กิจกรรมวันลอยกระทง
01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
01 พ.ย. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 ดำเนินการจัดทำหนังสืออนุสรณ์
00 พ.ย. 60 ค่ายลูกเสือ ป.6
31 ต.ค. 60 อบรมคอมพิวเตอร์
12 ต.ค. 60 ถึง 13 ต.ค. 60 กิจกรรม English Camp (MEP)
11 ต.ค. 60 ถึง 31 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
10 ต.ค. 60 ส่งวิจัยในชั้นเรียน
09 ต.ค. 60 ถึง 10 ต.ค. 60 สรุปจัดทำผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1
09 ต.ค. 60 ถึง 13 ต.ค. 60 ตรวจสอบพัสดุประจำปี
03 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 ทดสอบภาคความรู้ ปลายภาคเรียนที่ 1
00 ต.ค. 60 ประเมินผลประกันคุณภาพภายใน (ประเมินตนเอง)
00 ต.ค. 60 กรอกข้อมูลแบบ ปพ.5 ปพ.6
29 ก.ย. 60 งานเกษียณอายุข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
11 ก.ย. 60 แสดงผลงานนักศึกษาฝึกสอนปฐมวัย
11 ก.ย. 60 ถึง 15 ก.ย. 60 จัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
30 ส.ค. 60 ถึง 04 ก.ย. 60 กิจกรรม Day Camp (1-6 ทุกห้อง)
25 ส.ค. 60 อบรมธรรมะสู่ดวงใจยุวพุทธ ป.3
16 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถและวันแม่
04 ส.ค. 60 ท่องเที่ยวเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้น ป. 1-2 (ครั้งที่ 1)
02 ส.ค. 60 ถึง 03 ส.ค. 60 กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ (ค่าย Math Day) ป.1 - ป.6
27 ก.ค. 60 -วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร -กิจกรรมวันสุนทรภู่/วันภาษาไทยแห่งชาติ
25 ก.ค. 60 งานกีฬาอนุบาลภาคกลาง/งานมุทิตาข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ
24 ก.ค. 60 ถึง 26 ก.ค. 60 สัปดาห์ห้องสมุด/ตลาดนัดหนังสือมือสอง
21 ก.ค. 60 ท่องเที่ยวเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นอนุบาล 3 ขวบ – อนุบาลปีที่ 2 (ครั้งที่ 1)
19 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 เข้าค่ายพุทธบุตร ชั้น ป.5
15 ก.ค. 60 ผ้าป่าการศึกษาทางน้ำ
14 ก.ค. 60 ท่องเที่ยวเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้น ป.5
12 ก.ค. 60 กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ป.4
03 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60 หล่อเทียนและเวียนเทียนอาสาฬหบูชาและแห่เทียนพรรษา
30 มิ.ย. 60 งานคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ ป.5 และถวายราชสดุดี
28 มิ.ย. 60 กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน
26 มิ.ย. 60 วันต่อต้านยาเสพติด
23 มิ.ย. 60 ท่องเที่ยวเรียนรู้นักเรียนชั้นป.4 (ครั้งที่ 1)
16 มิ.ย. 60 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
15 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู
05 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
31 พ.ค. 60 วันงดสูบบุหรี่โลก
28 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2560
15 พ.ค. 60 แจกตารางเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
11 พ.ค. 60 ครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติงาน
11 พ.ค. 60 ถึง 12 พ.ค. 60 ผู้ปกครองซื้ออุปกรณ์การเรียน
10 พ.ค. 60 จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียน/จัดรายชื่อนักเรียนเข้าห้องเรียน
02 พ.ค. 60 ถึง 14 พ.ค. 60 ลูกจ้างประจำเตรียมความพร้อมภูมิทัศน์และอาคารสถานที่
00 พ.ค. 60 เตรียมงานเพื่อประเมินภายใน
28 เม.ย. 60 ส่งรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
03 เม.ย. 60 ถึง 28 เม.ย. 60 กิจกรรมปรับพื้นฐาน
00 เม.ย. 60 ปรับปรุงอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ให้ห้องเรียน(ลูกจ้างประจำ)