ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 เม.ย. 63 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
31 มี.ค. 63 พิธีแจกวุฒิบัตร/ปัจฉิมนิเทศ ป.6
30 มี.ค. 63 ประกาศผลการเรียน ปฐมวัย– ชั้นป.5
23 มี.ค. 63 ถึง 31 มี.ค. 63 สรุปโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2562 เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2563
06 มี.ค. 63 ปรินายกสัมพันธ์ (งานฟ้าขาวพราววิไล)
04 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 ทดสอบภาคความรู้ ปลายปี (ภาคเรียนที่ 2) ปีการศึกษา 2562 จัดทำคะแนนและประเมินผล
01 มี.ค. 63 ถึง 20 มี.ค. 63 จัดทำแสดงผลการเรียน ปพ.1 และวุฒิบัตร
00 มี.ค. 63 จ่ายระเบียบการ/รับสมัครและสอบสัมภาษณ์ อนุบาล ป.1
28 ก.พ. 63 ส่งวิจัยในชั้นเรียน/IS ครั้งที่ 2
28 ก.พ. 63 กิจกรรมบัณฑิตน้อย
21 ก.พ. 63 แนะแนวศึกษาต่อ ม.1
14 ก.พ. 63 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการอาเซียน+ IS /นิทรรศการวิชาการปฐมวัย
10 ก.พ. 63 ถึง 14 ก.พ. 63 จัดทำข้อสอบปลายปี (ภาคเรียนที่ 2) ปีการศึกษา 2562
08 ก.พ. 63 ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test: NT) ชั้น ป.3
03 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 ออกใบรับรองผลการศึกษา ชั้น ป.6
03 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการอนุบาล แสดงผลงานนักศึกษาฝึกสอนปฐมวัย
27 ม.ค. 63 ถึง 31 ม.ค. 63 ค่ายวิชาการ O-Net ป.6
24 ม.ค. 63 วันสถาปนายุวกาชาดไทย
17 ม.ค. 63 ค่ายลูกเสือสำรอง ท่องเที่ยวเรียนรู้ ป.1-3
17 ม.ค. 63 กิจกรรมพ่อแม่ลูกผูกพัน
16 ม.ค. 63 กิจกรรมวันครู
10 ม.ค. 63 วันเด็กแห่งชาติ
00 ม.ค. 63 แข่งขันความสามารถอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศ
27 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
25 ธ.ค. 62 กิจกรรม International Day
20 ธ.ค. 62 ท่องเที่ยวเรียนรู้ ชั้น อนุบาลปีที่ 1- อนุบาลปีที่ 3 ครั้งที่ 2
17 ธ.ค. 62 ค่ายลูกเสือสามัญ
13 ธ.ค. 62 กีฬาสี
04 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
00 ธ.ค. 62 ร่วมกิจกรรมวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส (วัดพระเชตุพน)
25 พ.ย. 62 วันวชิราวุธ
18 พ.ย. 62 ถึง 20 พ.ย. 62 มอบทุนการศึกษา
13 พ.ย. 62 กลั่นกรองพิจารณารับทุน
10 พ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2562
07 พ.ย. 62 ถึง 08 พ.ย. 62 วันลอยกระทง กิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
07 พ.ย. 62 เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียน
04 พ.ย. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
01 พ.ย. 62 ถึง 29 พ.ย. 62 ดำเนินการจัดทำหนังสืออนุสรณ์
31 ต.ค. 62 อบรมคอมพิวเตอร์
15 ต.ค. 62 ถึง 16 ต.ค. 62 กิจกรรมค่าย English Camp (MEP ป.3-6)
15 ต.ค. 62 ถึง 31 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
07 ต.ค. 62 ถึง 10 ต.ค. 62 สรุปจัดทำผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1
07 ต.ค. 62 ถึง 11 ต.ค. 62 ส่งวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ 1 กรอกข้อมูลแบบ ปพ.5 ปพ.6
07 ต.ค. 62 ถึง 11 ต.ค. 62 ตรวจสอบพัสดุประจำปี
02 ต.ค. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 ทดสอบภาคความรู้ ปลายภาคเรียนที่ 1/2562
12 ก.ย. 62 ถึง 13 ก.ย. 62 งานแข่งขันวิชาการ MEP โซน A B C D ระดับประเทศ จังหวัดนครราชสีมา
04 ก.ย. 62 ถึง 15 ก.ย. 62 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
02 ก.ย. 62 ถึง 06 ก.ย. 62 จัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
00 ก.ย. 62 ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
00 ก.ย. 62 ประเมินผลประกันคุณภาพภายใน (ประเมินตนเอง)
29 ส.ค. 62 ถึง 30 ส.ค. 62 กิจกรรม Day Camp (1-6 ทุกห้อง)
23 ส.ค. 62 ท่องเที่ยวเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – อนุบาลปีที่ 3 (ครั้งที่ 1)
22 ส.ค. 62 ถึง 23 ส.ค. 62 กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ (ค่าย Math Day) ป.1 - ป.6
20 ส.ค. 62 มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4-6)
13 ส.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถและวันแม่
08 ส.ค. 62 ถึง 12 ส.ค. 62 หล่อเทียนอาสาฬหบูชา เวียนเทียนอาสาฬหบูชาและแห่เทียนพรรษา
03 ส.ค. 62 การแข่งขันวิชาการ MEP โซน A สุพรรณบุรี
02 ส.ค. 62 ท่องเที่ยวเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้น ป. 1-2 (ครั้งที่ 1)
31 ก.ค. 62 วันภาษาไทยแห่งชาติ
26 ก.ค. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
19 ก.ค. 62 ท่องเที่ยวเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้น ป.3 ป.5 กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ป.4
08 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 การแข่งขันวิชาการ MEP โซน A
00 ก.ค. 62 งานกีฬาอนุบาลภาคกลาง/งานมุทิตาข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ อนุบาลปทุมธานี
28 มิ.ย. 62 กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน
26 มิ.ย. 62 วันต่อต้านยาเสพติด, วันกวีเอกของโลก (วันสุนทรภู่)
24 มิ.ย. 62 ถึง 28 มิ.ย. 62 สัปดาห์ห้องสมุด/ตลาดนัดหนังสือมือสอง
21 มิ.ย. 62 ท่องเที่ยวเรียนรู้นักเรียนชั้นป.4 (ครั้งที่ 1)
20 มิ.ย. 62 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
13 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครู
05 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
01 มิ.ย. 62 งานคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
31 พ.ค. 62 วันงดสูบบุหรี่โลก
26 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2562
15 พ.ค. 62 แจกตารางเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
13 พ.ค. 62 ครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติงาน
13 พ.ค. 62 ถึง 14 พ.ค. 62 ผู้ปกครองซื้ออุปกรณ์การเรียน
07 พ.ค. 62 จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียน/จัดรายชื่อนักเรียนเข้าห้องเรียน
01 พ.ค. 62 ถึง 14 พ.ค. 62 ลูกจ้างประจำเตรียมความพร้อมภูมิทัศน์และอาคารสถานที่
00 พ.ค. 62 เตรียมงานเพื่อประเมินภายใน
01 เม.ย. 62 ถึง 30 เม.ย. 62 กิจกรรมปรับพื้นฐาน
01 เม.ย. 62 ถึง 30 เม.ย. 62 ส่งรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
00 เม.ย. 62 ปรับปรุงอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ให้ห้องเรียน(ลูกจ้างประจำ)