ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
26 เม.ย. 64 ถึง 30 เม.ย. 64 สรุปโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2563 เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2564
23 เม.ย. 64 พิธีแจกวุฒิบัตร/ปัจฉิมนิเทศ ป.6
22 เม.ย. 64 ประกาศผลการเรียน ปฐมวัย– ชั้นป.5
10 เม.ย. 64 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
03 เม.ย. 64 ปรินายกสัมพันธ์ (งานฟ้าขาวพราววิไล)
02 เม.ย. 64 กิจกรรมบัณฑิตน้อย
01 เม.ย. 64 ถึง 23 เม.ย. 64 จัดทำแสดงผลการเรียน ปพ.1 และวุฒิบัตร
00 เม.ย. 64 จ่ายระเบียบการ/รับสมัครและสอบสัมภาษณ์ อนุบาล ป.1
29 มี.ค. 64 ส่งวิจัยในชั้นเรียน/IS ครั้งที่ 2
29 มี.ค. 64 ถึง 31 มี.ค. 64 ทดสอบภาคความรู้ ปลายปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จัดทำคะแนนและประเมินผล
22 มี.ค. 64 ถึง 26 มี.ค. 64 จัดทำข้อสอบปลายปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
22 มี.ค. 64 แนะแนวศึกษาต่อ ม.1
19 มี.ค. 64 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการอนุบาล แสดงผลงานนักศึกษาฝึกสอนปฐมวัย
19 มี.ค. 64 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการอาเซียน+ IS /นิทรรศการวิชาการปฐมวัย
13 มี.ค. 64 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ป.6
08 มี.ค. 64 ถึง 12 มี.ค. 64 ค่ายวิชาการ NT ชั้น ป.3
00 มี.ค. 64 ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test: NT) ชั้น ป.3
22 ก.พ. 64 ถึง 26 ก.พ. 64 ค่ายวิชาการ O-Net ชั้น ป.6
19 ก.พ. 64 กิจกรรมพ่อแม่ลูกผูกพัน
05 ก.พ. 64 ท่องเที่ยวเรียนรู้ ชั้น อนุบาลปีที่ 1 - 3 ครั้งที่ 2
01 ก.พ. 64 ออกใบรับรองผลการศึกษา ชั้น ป.6
00 ก.พ. 64 ค่ายลูกเสือสำรอง ท่องเที่ยวเรียนรู้ ป.1-3
27 ม.ค. 64 วันสถาปนายุวกาชาดไทย
20 ม.ค. 64 ถึง 21 ม.ค. 64 ค่ายลูกเสือสามัญ ป.4-ป.6
15 ม.ค. 64 ถึง 16 ม.ค. 64 กิจกรรมวันครู
08 ม.ค. 64 วันเด็กแห่งชาติ กีฬาสี
01 ม.ค. 64 ถึง 29 ม.ค. 64 ดำเนินการจัดทำหนังสืออนุสรณ์
00 ม.ค. 64 แข่งขันความสามารถอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศ
28 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
25 ธ.ค. 63 กิจกรรม International Day
13 ธ.ค. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2563
07 ธ.ค. 63 ร่วมกิจกรรมวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส (วัดพระเชตุพน)
04 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
01 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
01 ธ.ค. 63 ถึง 04 ธ.ค. 63 เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียน (วิจัยครูเทอม 1)
26 พ.ย. 63 ถึง 27 พ.ย. 63 กิจกรรมค่าย English Camp (MEP ป.3-6)
25 พ.ย. 63 วันวชิราวุธ
24 พ.ย. 63 อบรมคอมพิวเตอร์
16 พ.ย. 63 ถึง 20 พ.ย. 63 สรุปจัดทำผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ส่งวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ 1 กรอกข้อมูลแบบ ปพ.5 ปพ.6
14 พ.ย. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
11 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 ทดสอบภาคความรู้ ปลายภาคเรียนที่ 1/2563
29 ต.ค. 63 ถึง 30 ต.ค. 63 วันลอยกระทง กิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
15 ต.ค. 63 ถึง 16 ต.ค. 63 กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ (ค่าย Math Day) ป.1 - ป.6
09 ต.ค. 63 ท่องเที่ยวเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 (ครั้งที่ 1)
05 ต.ค. 63 ถึง 09 ต.ค. 63 ตรวจสอบพัสดุประจำปี
02 ต.ค. 63 ท่องเที่ยวเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้น ป.1-2 (ครั้งที่ 1)
26 ก.ย. 63 ถึง 30 ก.ย. 63 จัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
24 ก.ย. 63 ถึง 25 ก.ย. 63 กิจกรรม Day Camp (1-6 ทุกห้อง)
21 ก.ย. 63 ท่องเที่ยวเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้น ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
12 ก.ย. 63 ถึง 13 ก.ย. 63 งานแข่งขันวิชาการ MEP โซน A B C D ระดับประเทศ โซน D ตามคณะกรรมการกำหนด
07 ก.ย. 63 ประเมินผลประกันคุณภาพภายใน (ประเมินตนเอง)
00 ก.ย. 63 ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
21 ส.ค. 63 มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4-6)
13 ส.ค. 63 ถึง 18 ส.ค. 63 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
11 ส.ค. 63 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถและวันแม่
03 ส.ค. 63 ถึง 07 ส.ค. 63 การแข่งขันวิชาการ MEP สุพรรณบุรี
29 ก.ค. 63 วันภาษาไทยแห่งชาติ
27 ก.ค. 63 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
21 ก.ค. 63 กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ป.4
20 ก.ค. 63 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
19 ก.ค. 63 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563
13 ก.ค. 63 ถึง 17 ก.ค. 63 การแข่งขันวิชาการ MEP โซน A
09 ก.ค. 63 พิธีไหว้ครู
02 ก.ค. 63 ถึง 03 ก.ค. 63 หล่อเทียนอาสาฬหบูชา เวียนเทียนอาสาฬหบูชาและแห่เทียนพรรษา
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียน 1/2563
01 ก.ค. 63 งานคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
00 ก.ค. 63 งานกีฬาอนุบาลภาคกลาง/งานมุทิตาข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ อนุบาลเพชรบุรี
17 มิ.ย. 63 แจกตารางเรียน ปีการศึกษา 2563
17 มิ.ย. 63 ถึง 18 มิ.ย. 63 ผู้ปกครองซื้ออุปกรณ์การเรียน
01 มิ.ย. 63 ครูและบุคลากรมาปฏิบัติงาน
13 พ.ค. 63 25% ของครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติงาน (เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19)
07 พ.ค. 63 จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียน/จัดรายชื่อนักเรียนเข้าห้องเรียน
03 พ.ค. 63 ถึง 15 พ.ค. 63 ลูกจ้างประจำเตรียมความพร้อมภูมิทัศน์และอาคารสถานที่
00 พ.ค. 63 เตรียมงานเพื่อประเมินภายใน(ประกันคุณภาพ)
16 เม.ย. 63 ส่งรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
00 เม.ย. 63 ปรับปรุงอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ให้ห้องเรียน(ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว)