ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารนายกจริยานุวัตร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2528
งบประมาณ : 5,240,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :