ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกรมหลวงวรเสฐ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2515
งบประมาณ : 2,700,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารนายกจริยานุวัตร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2528
งบประมาณ : 5,240,000 บาท
เพิ่มเติม..